دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمیدرضا   زمانی زاده نجاری

پست الکترونیکی : hzamani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری های گیاهی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه بیماری شناسی گیاهی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371/11/15

حمیدرضا زمانی زاده نجاری

حمیدرضا زمانی زاده نجاری

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استاد

^